• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeNieuwsDoorwerken na pensioenleeftijd

Doorwerken na pensioenleeftijd

Nieuws

Nadat een werknemer jaren met veel plezier heeft gewerkt, is het tijd voor zijn pensioen. De werknemer is hier nog niet aan toe en zou graag een paar jaar willen blijven werken bij het leuke bedrijf. De werkgever wil de werknemer ook nog graag een aantal jaar in dienst houden. Waar moeten de werkgever en de werknemer rekening mee houden indien een werknemer na de AOW-gerechtigde leeftijd wil blijven doorwerken? Hoe zit het dan onder andere met het ontslagrecht mochten de werknemer en de werkgever alsnog uit elkaar willen en hoe zit het dan met een eventuele transitievergoeding?

De arbeidsovereenkomst

Vaak is in een arbeidsovereenkomst opgenomen dat deze van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dit wordt het pensioenontslagbeding genoemd. Dit betekent dus dat de werknemer niet meer bij de werkgever in dienst is zodra hij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het verdient wel de voorkeur dat de werkgever, met inachtneming van de minimale opzegtermijn, een aanzegbrief naar de werknemer stuurt, waarin wordt medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst eindigt wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Partijen kunnen ervoor kiezen om, na beëindiging van het dienstverband in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met elkaar aan te gaan. De zogenoemde ragetlie-regel heeft bij het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd namelijk geen toepassing. De ragetlie-regel houdt in dat indien na een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een contract voor bepaalde tijd bij dezelfde (of opvolgende) werkgever wordt gesloten, deze arbeidsovereenkomst niet van rechtswege eindigt. Het contract voor bepaalde tijd wordt daarmee eigenlijk een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is bepaald in artikel 7:667 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen beëindigd kan worden met toestemming van de werknemer, door (pro forma) ontbinding door de kantonrechter of middels een opzegvergunning van het UWV.

Bovenstaande ragetlie-regel geldt dus niet nadat een arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Daardoor is het mogelijk om met deze groep werknemers, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten. Deze arbeidsovereenkomst kan dus meteen volgen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Let wel, de ketenregeling blijft gewoon van toepassing na de AOW/pensioengerechtigde leeftijd.

Ketenregeling

Voor AOW-gerechtigde werknemers geldt een ruimere ketenregeling; er mogen maximaal zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden overeengekomen in maximaal vier jaar, dit is bepaald in artikel 7:668a lid 12 van het Burgerlijk Wetboek. Voor de keten tellen enkel de tijdelijke arbeidsovereenkomsten mee die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Als een periode tussen twee tijdelijke contracten langer dan zes maanden duurt, is de keten verbroken en mag dus aan een nieuwe keten worden begonnen.

Transitievergoeding

De werknemer heeft op grond van artikel 7:673 Burgerlijk Wetboek in beginsel recht op een transitievergoeding. De doelstelling van de transitievergoeding is tweeledig: (1) compensatie voor het ontslag en (2) het vergemakkelijken van de overgang naar ander betaald werk. Op grond van artikel 7:673 lid 7 sub b van het Burgerlijk Wetboek heeft een werknemer geen recht op een transitievergoeding indien de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geschiedt in verband met of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Als een overeenkomst met een werknemer met een AOW-gerechtigde leeftijd wordt beëindigd, dan heeft deze werknemer ook geen recht op een transitievergoeding. Dit is op 2 februari 2017 bepaald door het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

Loondoorbetaling bij ziekte

Indien de AOW-gerechtigde werknemer arbeidsongeschikt wordt, dan is de maximale doorbetalingsverplichting zes weken. Dit is bepaald in artikel 7:629 lid 2 sub b van het Burgerlijk Wetboek. Na deze zes weken mag de werkgever de arbeidsovereenkomst vervolgens opzeggen; zo is bepaald in artikel 7:669 lid 3 sub b van het Burgerlijk Wetboek.

Ook hoeft de werkgever geen premies meer te betalen voor de werknemer die na de AOW-gerechtigde leeftijd doorwerkt.

Conclusie

Er zijn diverse afwijkende regels bij het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Na het eindigen van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, kan meteen een nieuwe arbeidsovereenkomst worden overeengekomen, die de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd meteen zonder tussenpoos kan opvolgen. De ketenregeling bedraagt zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten in 48 maanden. Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer, hoeft de werkgever enkel zes weken loon door te betalen.

Klik hier voor de uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch: uitspraken.rechtspraak.nl

Wilt u meer informatie over doorwerken na de pensioenleeftijd, neem dan contact op met ons via (050) 3603768 of via info@lw.nl