• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeNieuwsVrije tijd of arbeidstijd?

Vrije tijd of arbeidstijd?

Blog - arbeidsrecht

Werknemers dienen voordat hun werkdag begint, hun computer op te starten en in allerlei systemen in te loggen. Moeten dergelijke opstart handelingen als arbeidstijd worden beschouwd? Dient de werkgever over deze tijd ook loon te betalen? Deze vragen worden door de kantonrechter beantwoord in een uitspraak van 8 april 2022.

Een teleperformance bedrijf wenst dat haar medewerkers tien minuten voor aanvang van hun dienst aanwezig zijn. In deze tijd dienen de werknemers hun computer en diverse hulpprogramma’s op te starten. Indien de werknemers niet bij aanvang van hun dienst ingelogd klaar zitten, dan kan dit leiden tot sancties, waaronder ontslag. Over deze tien minuten dat de werknemers eerder moeten beginnen, krijgen zij geen salaris uitbetaald.

Eén van de medewerkers die bij het contactcentrum werkzaam is, is het niet eens met deze gang van zaken en spant een procedure aan. De werknemer stelt zich op het standpunt dat de tien minuten die hij eerder aanwezig dient te zijn heeft te gelden als een opdracht van de werkgever. Hij is dan ook van mening dat hij in die tien minuten al onder het gezag van de werkgever staat en dat hij dan taken dient uit te voeren. De werknemer voert aan dat deze tijd dient te worden aangemerkt als werktijd en dat de werkgever hem daarvoor loon moet betalen.

De werkgever betwist de vordering en stelt dat van de werknemers niet wordt verwacht dat zij in de tien minuten die zitten tussen het moment van inloggen en de aanvang van de dienst werkzaamheden verrichten. Het enige wat de werkgever verwacht is dat zij tijdig inloggen zodat zij voor hun dienst nog wat kunnen drinken en gebruik kunnen maken van het toilet. Hierdoor kunnen de werknemers zodra hun dienst begint direct ongehinderd aan de slag. Hierbij beroept de werkgever zich op haar instructierecht van artikel 7:660 BW. Verder stelt de werkgever nog dat de werknemer meestal niet 10 maar ongeveer 4 minuten voor zijn dienst inlogt. Vervolgens stelt de werkgever dat op grond van artikel 7:610 BW enkel loon hoeft te worden betaald ten aanzien van de tijd waarin arbeid wordt verricht.

Oordeel rechter

De rechter is het eens met de uitleg die de werknemer geeft. De werknemer dient voorafgaand aan zijn dienst verschillende hulpprogramma’s op te starten. Deze tijd is aan te merken als arbeidstijd. De werknemer moet in de tien minuten voorafgaand aan zijn dienst de instructies van de werkgever volgen, in die zin dat alle programma’s moeten worden opgestart. Dit zijn voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk. Op grond van de planningsregels moet worden aangenomen dat de voorbereidende werkzaamheden steeds tien minuten in beslag nemen. De werknemer kan daarom aanspraak maken op loonbetaling over de tien minuten.

Vraagt u zich af of binnen uw bedrijf de voorbereidingstijd ook te gelden heeft als arbeidstijd? Of zit u in eenzelfde soort situatie en moet u van uw werkgever voor uw dienst al aanwezig zijn?

Neem voor meer informatie of juridisch advies contact op met ons via 050-3603768 of info@lw.nl

Lees de uitspraak hier: uitspraken.rechtspraak.nl