• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeNieuwsDe kracht van volmachtverlening

De kracht van volmachtverlening

Blog - verbintenissenrecht

In het dagelijks leven komt het regelmatig voor dat het een keer niet lukt om een handeling zelf uit te voeren. Bijvoorbeeld wanneer er vanwege drukte geen tijd is om zelf een pakket op te halen of een product te kopen. Om deze handelingen toch uit te kunnen voeren, kan het verlenen van een volmacht een oplossing bieden.

Bij de verlening van een volmacht maak je een ander bevoegd om in jouw naam een handeling te verrichten. De persoon die de volmacht verleent, wordt de volmachtgever genoemd. De persoon die daadwerkelijk de handeling verricht, is de gevolmachtigde. Normaliter bindt een rechtshandeling slechts de partijen die bij de handeling betrokken zijn. Dit zou betekenen dat de gevolmachtigde normaal gesproken gebonden zou worden door de handeling met de andere partij. Echter, volmachtverlening zorgt ervoor dat de gevolmachtigde niet zichzelf, maar de volmachtgever bindt. Op het moment dat een gevolmachtigde in de naam van een volmachtgever bijvoorbeeld een fiets koopt, is dus een koop tot stand gekomen tussen de volmachtgever en de verkoper.

Verschillende vormen van volmachtverlening

De verlening van een volmacht is een vormvrije rechtshandeling, waardoor deze op verschillende wijzen kan geschieden. Denk hierbij aan een schriftelijke, mondelinge, uitdrukkelijke of stilzwijgende volmachtverlening. Dit kan voordelig zijn, aangezien een volmacht hierdoor niet te allen tijde op schrift hoeft te staan en de verlening hiervan eenvoudiger wordt. Echter, het vormvrije karakter van volmachtverlening kan ook nadelig zijn. Het is namelijk mogelijk dat de gevolmachtigde ogenschijnlijk handelt namens de volmachtgever zonder dat ook daadwerkelijk een volmacht is verleend. De wederpartij kan zich onder deze omstandigheden mogelijk beroepen op het feit dat hij door het handelen van de gevolmachtigde heeft aangenomen dat een volmacht was verleend (art. 3:61 lid 2 BW). De wederpartij wordt dan ook beschermd wanneer zij onder de gegeven omstandigheden heeft vertrouwd en er op heeft mogen vertrouwen dat een toereikende volmacht was verleend. We noemen dit de schijn van volmachtverlening. Dit vertrouwen van de wederpartij kan gebaseerd zijn op een verklaring/gedraging van de volmachtgever of op feiten en omstandigheden die voor risico van de volmachtgever komen.

Arrest Kuijpers/Wijnveen: Een voorbeeld van schijn van volmachtverlening

Een goed voorbeeld van schijn van volmachtverlening is het arrest Kuijpers/Wijnveen (ECLI:NL:HR:2001:AA9429). In deze zaak was Kuijpers B.V. de pseudovolmachtgever en Steijvers, manager van Kuijpers B.V., de pseudogevolmachtigde. Steijvers voerde namens Kuijpers B.V. onderhandelingen met Wijnveen B.V. met betrekking tot de bouw en levering van een bulkoplegger. Uit het handelsregister bleek dat Steijvers slechts een beperkte volmacht had verkregen om Kuijpers B.V. te vertegenwoordigen, waardoor hij niet bevoegd was om de onderhandelingen met Wijnveen B.V. te voeren. Als enkel gelet zou worden op de volmacht die in het handelsregister was opgenomen, was Steijvers niet bevoegd om de overeenkomst te sluiten. Echter, Wijnveen B.V. mocht aannemen dat een volmacht was verleend aan Steijvers. De redenen hiervoor zijn dat de besprekingen op het bedrijf van Kuijpers B.V. werden gevoerd door Steijvers, Kuijpers (de bevoegde directeur van Kuijpers B.V.) enige tijd de besprekingen heeft bijgewoond en in deze besprekingen ook over de prijs en levertijd overeenstemming is bereikt. In deze zaak was onder andere relevant dat Kuijpers B.V. niet had gereageerd op de door Wijnveen B.V. toegezonden opdrachtbevestiging. Hierdoor werd de schijn van volmachtverlening gewekt bij Wijnveen B.V. De feiten en omstandigheden leidde ertoe dat Wijnveen B.V. erop mocht vertrouwen dat een volmacht was verleend aan Steijvers.

Heeft u vragen over dit onderwerp of ondervindt u problemen naar aanleiding van volmachtverlening? Neem dan gerust contact op met mr. A. Wiersma via (050) 360 37 68 of info@lw.nl