• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeNieuwsDe ontbinding van een overeenkomst

De ontbinding van een overeenkomst

Blog - Overeenkomstenrecht/Verbintenissenrecht

Het komt helaas in het dagelijks leven vaak voor dat een partij zijn verplichting niet nakomt terwijl dit wel overeenkomstig is afgesproken. Dan is het vrij logisch dat u van de overeenkomst af zou willen. Bijvoorbeeld als u een verbintenis niet, te laat of niet behoorlijk wordt nagekomen. Maar wanneer kunt u nou ontbinden? Voor ontbinding moet er voldaan zijn aan drie hierna te bespreken vereisten (art. 6:265 BW).

Wanprestatie

Ten eerste moet er sprake zijn van wanprestatie (art. 6:74 BW). Dit houdt in dat de wederpartij de verplichting die hij op zich genomen heeft niet, niet behoorlijk of te laat nakomt. Als dit vervolgens kan worden toegerekend aan de wederpartij, spreken we juridisch van wanprestatie. Bij de toerekening is het volgende element van groot belang:

De gepleegde wanprestatie moet ook diegene zijn schuld of risico zijn. Als er sprake is van schuld, is er verwijtbaar gedrag of nalatigheid. Bij risico is er sprake van een omstandigheid die op basis van de wet (bijvoorbeeld door gebruik van hulpzaken of hulppersonen), de overeenkomst of de verkeersopvatting kunnen worden toegerekend.

Er moet wel gelet worden op de soort verbintenis die is overeengekomen. Dit kan een resultaatverbintenis zijn, waarbij dus iemand de plicht op zich neemt om bijvoorbeeld een keuken te leveren. Dan moet er ook daadwerkelijk een keuken geleverd worden en als deze keuken dan geen oven bezit terwijl dit wel de afspraak was bij de overeenkomst is er wanprestatie gepleegd.

Indien het gaat om een inspanningsverbintenis is de wanprestatie veel lastiger aan te tonen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een situatie waarin dienstverlening centraal staat. Dan moet er gekeken worden of de dienstverlener in dat geval ernstig is tekortgekomen doordat hij niet behoorlijk zijn best heeft gedaan in wat in die gegeven omstandigheden van hem kon worden verwacht.

Verzuim

De wederpartij moet in verzuim zijn om de overeenkomst te ontbinden, tenzij zijn verplichting tijdelijk of helemaal niet meer mogelijk is. Dan treedt verzuim van rechtswege in. Als daar geen sprake van is, moet eerst voldaan zijn aan de reguliere verzuimregeling (art. 6:81 e.v. BW). In een volgende blog zal meer uitgelegd worden over de verzuimregeling.

Proportionaliteit

De wanprestatie die de wederpartij pleegt moet redelijk in balans zijn met de ontbinding van de overeenkomst. Dit is wat de Hoge Raad heeft gezegd in het arrest Woningstichting Eigen Haard: De tekortkoming van de nakoming in de verbintenis (wanprestatie) moet van voldoende gewicht zijn om de overeenkomst te ontbinden. Feitelijk betekent dit; als u de overeenkomst wilt ontbinden, moet dit gerechtvaardigd worden door de wanprestatie.

Wilt u zelf een overeenkomst ontbinden en ondervindt u hier problemen bij, of heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met mw. mr. Stefanie de Vries, via info@lw.nl, voor meer informatie.