• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeNieuwsDe Wet Massaschade. Nieuwe kansen?

De Wet Massaschade. Nieuwe kansen?

Nieuws - ondernemers

Op 29 januari 2019 is de Wet Massaschade door de Tweede Kamer aangenomen. De wet vormt een aanvulling en uitbreiding op de reeds bestaande regels voor  grote groepen die een claim hebben op één wederpartij. Het besluitvormingsproces ten aanzien van de wet, is nog niet afgerond. De wet is dus nog niet in werking getreden, maar de verwachting is dat dit in 2019 nog gaat gebeuren. Gelet op het lange voortraject van de wet, is de instemming van de Tweede Kamer een gedenkwaardig moment.

Wat is nieuw aan de Wet Massaschade?

Nieuw is dat de wet voorziet in de mogelijkheid om schadevergoeding toe te wijzen aan een individuele gedupeerde. Onder de bestaande regelgeving, kan de rechter uitsluitend beslissen of de veroorzaker onrechtmatig heeft gehandeld. De individuele gedupeerde zal alsnog zelf aan de slag moeten om de omvang van de schade vast te stellen. Dit laatste kan een traject van jaren zijn, waardoor het resultaat dat in eerste instantie is behaald, grotendeels teniet worden gedaan. Deze mogelijkheid van toekenning van schade, is een grote stap voorwaarts voor gedupeerden!

Meer mogelijkheden voor belangenverenigingen

Op dit moment kan een belangenvereniging opkomen namens gedupeerden van een schadeveroorzaker. Dit blijft in de toekomst ongewijzigd; sterker nog –zoals hierboven aangegeven- worden de opties voor een belangenvereniging zelfs uitgebreid. Deze verruiming van de mogelijkheden, brengt ook verplichtingen met zich. Er komen strengere regels voor een belangenorganisatie op het gebied van corporate governance, financiering en representativiteit. De buurtvereniging ‘op de hoek van de straat’, is (waarschijnlijk) onvoldoende toegerust om als belangenbehartiger te functioneren. De rechter zal bij een collectieve schadeactie een ‘Exclusieve Belangenbehartiger’ aanwijzen die is belast met het behartigen van de belangen van de groep van gedupeerden. Voor individuen bestaat altijd een ‘opt out’ mogelijkheid. Ook voor de te behartigen belangen gelden strengere eisen: de te beantwoorden rechtsvragen zijn voldoende gemeenschappelijk, de groep is van voldoende omvang en het financieel belang is van voldoende omvang. Onzinclaims moeten vermeden worden.

Stap voorwaarts

De Wet Massaschade is een mooie stap voorwaarts voor gedupeerden om hun schade vergoed te krijgen. Hiertegenover staat dat voor de belangenbehartiger strengere voorwaarden gelden.

Klik hier om naar de wetstekst te gaan.

Wil je meer weten over dit of een ander onderwerp, neem dan contact met ons op via (050) 3603768 of info@lw.nl. LW Advocaten helpt je graag!

 

Alexander Wiersma