• Toegankelijk voor iedereen

 • Gratis oriënterend gesprek

 • Jouw belang voorop

HomeNieuwsTerug naar eigen land voor aanvragen verblijfsvergunning?

Terug naar eigen land voor aanvragen verblijfsvergunning?

Blog - vreemdelingenrecht

Vrijstelling MVV-vereiste versoepeld voor gezinnen

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft het beleid voor het MVV-vereiste bij gezinshereniging gewijzigd. Door gezinshereniging mogen de gezinsleden van een vreemdeling naar Nederland komen. U kunt bijvoorbeeld herenigd worden met uw man, vrouw, partner en of kinderen.

Voor een aanvraag van een reguliere verblijfsvergunning bij gezinshereniging moet een vreemdeling in het bezit zijn van een geldige ‘machtiging tot voorlopig verblijf’ (MVV). Dit is een speciaal inreisvisum voor langer verblijf in Nederland. In sommige situaties wordt er afgezien van het MVV-vereiste wanneer dit leidt tot onevenredige harde gevolgen voor de vreemdeling. In de wijziging van het beleid zijn een aantal omstandigheden toegevoegd waarmee de vrijstelling van het MVV-vereiste wordt versoepeld voor deze situaties.

Hierbij wordt onder andere gekeken naar de zogenoemde ‘hardheidsclausule’. Deze clausule zorgt ervoor dat de IND de bevoegdheid heeft om in individuele gevallen af te wijken van het MVV-vereiste.  De IND past de hardheidsclausule toe en ziet af van het MVV-vereiste als er is voldaan aan alle voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning ‘verblijf als familie- of gezinslid’. Dit gebeurt wanneer de vreemdeling:

 • het minderjarige kind is van de referent, dat al in het land van herkomst behoorde tot het gezin en dat onder het rechtmatige gezag van de referent staat;
 • de ouder is van een in Nederland verblijvend minderjarig kind dat Nederlander is of rechtmatig verblijf heeft;
 • de ouder is van een minderjarig kind voor wie een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘verblijf als familie- of gezinslid’ is ingediend; of
 • aannemelijk heeft gemaakt dat van hem niet verwacht kan worden dat hij naar het land van herkomst reist vanwege een ernstige ziekte of handicap van de referent.

Medische omstandigheden

Een van de versoepelingen ziet toe op de vrijstelling MVV-vereiste op medische omstandigheden. De vreemdeling kan een vrijstelling van het MVV-vereiste krijgen wanneer:

 • het voor de vreemdeling gelet op zijn gezondheidssituatie niet verantwoord is om te reizen; of
 • er binnen drie maanden bij het uitblijven van behandeling een medische noodsituatie zal ontstaan.

Het Associatierecht EEG-Turkije

Voor vreemdelingen met de Turkse nationaliteit is ook een uitzondering op het MVV-vereiste opgenomen vanwege het Associatierecht EEG-Turkije. Dit zijn regels tussen de Europese Gemeenschap (EG) en Turkije voor een betere rechtspositie van Turkse onderdanen. De IND neemt aan dat de uitzetting in strijd is met het Associatierecht EEG-Turkije en stelt Turkse onderdanen vrij van het MVV-vereiste indien er wordt voldaan aan alle volgende voorwaarden:

 • de vreemdeling of de hoofdpersoon valt onder het bereik van Besluit 1/80 of het Aanvullend Protocol;
 • de vreemdeling heeft een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd zonder MVV ingediend;
 • de vreemdeling voldoet aan alle overige geldende voorwaarden voor het verlenen van de verblijfsvergunning; en
 • er is sprake van bijzondere, individuele omstandigheden die tot de conclusie leiden dat het stellen van het MVV-vereiste onevenredig is.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een MVV-vrijstelling of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met mr. V.L. van Wieringen via (050) 360 3768 of info@lw.nl.