• Toegankelijk voor iedereen

  • Gratis oriënterend gesprek

  • Jouw belang voorop

HomeNieuwsToepasselijke CAO beroepsgoederenvervoer

Toepasselijke CAO beroepsgoederenvervoer

Blog - arbeidsrecht

Ondernemers opgelet. In onze vorige blog (klik hier om te lezen) werd er aandacht besteed aan de kwestie arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Deze keer wordt er ingegaan op de werkingssfeer van de CAO beroepsgoederenvervoer. Het Gerechtshof Amsterdam heeft namelijk op 21 december 2021 hier een belangrijke uitspraak over gedaan. Er is geoordeeld dat de werknemers van Deliveroo onder de cao beroepsgoederenvervoer vallen, waardoor zij, als werknemer, ook het cao-loon dienen te ontvangen en recht hebben op pensioen. Deliveroo zal op verzoek van de bezorgers het loon met terugwerkende kracht dienen te betalen. In deze blog wordt uitgewerkt wanneer u ook onder de werkingssfeer van deze cao zou kunnen vallen.

De werkingssfeer van de CAO

Om te bepalen wat voor bedrijven onder de werkingssfeer van de CAO vallen, wordt gebruik gemaakt van een zogenoemde CAO-norm. De CAO-norm strekt er in de eerste plaats toe om te voorkomen dat niet kenbare partijbedoelingen worden tegengeworpen aan derden die niet bij de totstandkoming van de CAO betrokken zijn geweest.

De uitlegmaatstaf van de CAO-norm houdt in dat een eventuele bedoeling van de CAO-sluitende partijen naar objectieve maatstaven kenbaar moet zijn en blijven uit de tekst van en/of de toelichting van de CAO, ook wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen in een sector, juist vanwege het feit dat een CAO ook ongebonden werkgevers en werknemers kan binden. De belanghebbenden bij een CAO moeten ervoor zorgen dat de CAO dekkend blijft voor de bedrijfstak.

Bewoordingen van de werkingssfeerbepaling van de beroepsgoederenvervoer CAO

Wanneer een werknemer goederenvervoer verricht tegen vergoeding, waarvoor volgens de Wet wegvervoer goederen een vergunning nodig is, dan vallen deze werknemer en de werkgever op grond van artikel 2 lid 1 sub a van de CAO onder de toepassingssfeer van deze CAO.
Vervolgens staat in artikel 2 lid 2 van de CAO een uitzondering op het vorige lid opgenomen, voor onder andere ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit een andere is dan beroepsgoederenvervoer over weg en die een eigen CAO of arbeidsvoorwaardenpakket hebben waarvan het niveau tenminste gelijkwaardig is aan dat van de CAO.

Indien als onderdeel van uw bedrijfsvoering het bezorgen van maaltijden of andere goederen is, dan valt dit onder de omschrijving van artikel 2 lid 1 sub a van de CAO.

Vervoer tegen vergoeding

In de werkingssfeerbepaling van de cao staat in artikel 2 lid 1 sub a opgenomen dat de cao ook geldt wanneer het vervoer tegen vergoeding plaatsvindt. Indien u als onderdeel van uw bedrijfsvoering dus maaltijden of andere goederen bezorgt en daarvoor ook kosten in rekening brengt, dan zult u onder de werkingssfeer van de cao beroepsgoederenvervoer vallen. Het is niet van belang of deze vergoeding kostendekkend is en hoe deze vergoeding is opgebouwd.

Gemotoriseerd vervoer

Of u het goederenvervoer per auto, fiets of scooter verricht doet niet ter zake, al deze wijzen van vervoer vallen onder de werkingssfeer van de cao beroepsgoederenvervoer. In het verleden viel het begrip ‘ goederenvervoer ‘ in het spraakgebruik wellicht op gemotoriseerd verkeer, maar in de loop van de afgelopen jaren is dit begrip veranderd, waardoor de cao ook van toepassing is op vervoer per fiets en scooter. Indien u dus goederen vervoert zoals bijvoorbeeld maaltijden, per fiets, scooter of auto, dan valt u onder de werkingssfeer van de beroepsgoederenvervoer cao.

Structuur werkingssfeerbepaling

Indien u geen vergunning behoeft voor het vervoer van de goederen die u bezorgt, valt u ook onder de werkingssfeer van de cao. Beide bepalingen uit de werkingssfeerbepaling hebben namelijk zelfstandige werking.

Geen kernactiviteit

Of het vervoer over de weg van goederen dat u verricht een hoofd- of kernactiviteit van uw onderneming is, is niet van belang. Ook wanneer het vervoer over de weg een van uw extra activiteiten is zult u onder de werkingssfeer van de cao beroepsgoederenvervoer vallen.

Tot slot

Uw onderneming valt kort gezegd onder de cao beroepsgoederenvervoer indien onderdeel van uw bedrijfsvoering het vervoeren van goederen is, zoals bijvoorbeeld maaltijden, en u daarvoor een vergoeding ontvangt. De wijze waarop deze vergoeding wordt berekend doet daarbij niet ter zake. Ook doet niet ter zake of dit vervoer per fiets, scooter of auto geschiedt. Voor de toepasselijkheid van de cao doet ook niet ter zake of u een vergunning heeft voor het vervoer van de goederen en het vervoer van de goederen behoeft ook geen kernactiviteit van uw onderneming te zijn.

Heeft u een soortgelijk bedrijf als Deliveroo of een andere onderneming waarbij u wilt weten of er een CAO van toepassing is? Neem dan contact op met Yung Li via info@lw.nl.